Obsah

Spolupráce

Partnerství a spolupráce mateřské školy

Naše mateřská škola spolupracuje s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohlubování vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti.

Spolupráce s rodiči a rodinou dítěte

 • Rodina je pro dítě předškolního věku nejvýznamnějším prostředím, které zajišťuje jeho primární socializaci.
 • V rodině dítě nachází citovou bezpečnost, která mu pomáhá vyznat se ve složitém světě.
 • Dítě je stále hodně závislé na svých rodičích, na kontaktu s dospělými. V každé situaci potřebuje mít jistotu , že je na blízku osoba, která může pomoci, pohladit, poradit.
 • Jelikož jsme venkovská mateřská škola, která je do značné míry odlišná od městských mateřských škol tím, že je více propojená s lidmi, s prostředím a okolím školy jsme v neustálém kontaktu s rodiči dětí. Rodičům i ostatním členům rodiny dítěte nabízíme možnost zapojovat se do života a společenství dětí v mateřské škole. Pří tak úzké spolupráci dochází k výměně zkušeností a poznatků o dítěti.
 • Naší snahou je aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami a ostatními zaměstnanci školy panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.
 • Odpovědnost, práva a povinnosti rodičů jsou zakotveny v řádu školy. Při mateřské škole pracuje neoficiálně Klub rodičů a přátel školy, který nás podporuje při organizaci kulturních , společenských a sportovních akcí pro děti.
Spolupráce s Obcí Osíčko

Mateřská škola spolupracuje s Obcí Osíčko podle platných právních norem. S Obcí Osíčko máme dlouholetý partnerský vztah na velmi dobré úrovni.

Spolupráce spočívá

 • materiální vybavení školy
 • spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti ( např. vítání občánků do života, kulturní program pro důchodce, veřejně kulturní akce obce apod.)
 • slavnostní zahájení a ukončení školního roku v mateřské škole
 • účast na školní atletické olympiádě
Spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Loukov

Spolupráci se základní školou Loukov považujeme za velmi důležitou, protože je zúročením naší výchovné vzdělávací práce s dětmi. Spolupracujeme s ředitelkou a učitelkami základní školy na této úrovni :

 • spolupráce s logopedickou asistentkou, předávání si zkušeností o dětech v oblasti logopedické péči
 • logopedická zpráva o dětech přecházejících na základní školu
 • návštěva předškolních dětí v první třídě základní školy
 • návštěva dopravního hřiště základní školy
Spolupráce s Mateřskou školou Loukov

S mateřskou školu Loukov máme dlouholetou spolupráci na velmi přátelské a partnerské úrovni. Návštěva dětí z naší mateřské školy v mateřské škole Loukov vždy při příležitosti:

 • divadelního představení
 • atletické olympiády
 • předávání si zkušeností a poznatků z pedagogické oblasti
 • výletů podle dohody a zájmu obou mateřských škol
Spolupráce s Mateřskou školou Sokolská Bystřice pod Hostýnem

Tato spolupráce dává nám příležitost spolupracovat s městskou mateřskou školou ve vzájemném prožívání:

 • výletů podle dohody a zájmu obou mateřských škol
 • návštěvy Divadla ve Zlíně
 • plavání v krytém bazénu v Hranicích
 • společných setkání dle možností obou mateřských škol.
Spolupráce se Sdružením dobrovolných hasičů v obci Osíčko
 • návštěva hasičské zbrojnice
 • názorná ukázka hasičské výzbroje, děti mají možnost si vše samy vyzkoušet
Spolupráce s požárníky Čepro Loukov a.s.
 • návštěva areálu požární zbrojnice
 • prohlídka požární techniky
 • názorná ukázka techniky i vybavení pro požárníky při zásahu při záchranných akcí
 • krátká beseda s požárníky o důležitosti a smyslu jejich práce
Spolupráce s Mysliveckým sdružením Javorník Osíčko
 • pořádání besedy s myslivcem, posilování lásky k přírodě a potřeby ji ochraňovat
 • návštěva myslivecké klubovny
 • návštěva krmelců a posedů v blízkém lese
Spolupráce s místní knihovnou
 • forma besedy s dětmi v knihovně
 • volné prohlížení si knih a časopisů
Spolupráce s keramickou dílnou
 • návštěva keramika v mateřské škole
 • seznamování dětí s vlastnostmi hrnčířské hlíny, podporování staré lidové techniky
 • rozvíjení zručnosti, jemné motoriky a zrakové koordinace dětí
Spolupráce s hudebním souborem Píšťalka
 • hra na zobcovou flétnu pod odborným vedením vedoucí souboru Jitkou Grygarovou, která je současně také paní učitelkou v naší mateřské škole.
 • hra na zobcovou flétnu je součástí programu naší mateřské školy
 • hledání nových talentů a posilování lásky k hudebnímu umění již v mateřské škole
Spolupráce se státní policií Kroměříž i Bystřice pod Hostýnem

Spolupráce probíhá:

 • formou besedy a názorné ukázky policejní výzbroje a techniky
 • ukázka práce s policejními psy
 • rozvíjení podvědomí dětí o nutnosti respektovat dopravní značky, pravidla silničního provozu a dbát o svoji bezpečnost
Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem při Základní škole a mateřské škole logopedické, Brno – pobočka logopedická poradna Bystřice pod Hostýnem
 • konzultace vadné výslovnosti s rodiči dětí a následně s logopedkou SPC
 • v programu školy je individuální práce s dětmi s vadnou výslovností v úzké spolupráci s logopedickou poradnou a s rodiči dětí
 • dbáme na profesionální přístup učitelek
 • spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti v oblasti řeči
 • besedy s odborníky podle zájmu rodičů
Spolupráce s Pedagogicko - psychologickou poradnou Kroměříž
 • spolupráce spočívá v pomoci řešit výukové i výchovné problémy našich dětí
 • na žádost rodičů a doporučení naší mateřské školy, zajišťuje orientační vyšetření dětí v oblasti školní zralosti a připravenosti předškolních dětí na vstup do základní školy
 • na žádost MŠ provádí odborné přednášky a besedy týkající se problematiky předškolních dětí.
Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem při Základní škole a Mateřské škole speciální Kroměříž
 • spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti s kombinovanou vadou
 • spolupráce se speciálním pedagogem , odborná konzultace
 • stimulace všestranného rozvoje dítěte
 • sociální poradenství v oblasti poskytování pomoci a podpory