Obsah

Mateřská škola

logo

O naší mateřské škole

 

Jsme jednotřídní

venkovská mateřská škola (dále jen MŠ) rodinného typu. Od 1. 1. 2003 vstoupila MŠ do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla ve věku od tří do šesti let s maximálním počtem do 24 dětí, nejdříve však od 2,5 let, když dítě splňuje požadované podmínky přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

trida

 
Součástí MŠ

je kuchyň s jídelnou. Toto úzké spojení přibližuje dětem rodinné prostředí a tím přispívá k lepší adaptaci nových dětí a celkové pohodě nás všech.

 

karneval

 

Přilehlé školní hřiště
je vybaveno houpačkami, velkou dřevěnou věží s nerez skluzavkou, pískovištěm, domečkem, staveništěm a víceúčelovým hřištěm s rovnou plochou. K vybavení hřiště patří také stoly a lavice přizpůsobené výšce dětí a malý zděný zahradní domek, kde jsou prostory k ukládání hraček, koloběžek a dalšího vybavení školní zahrady i hřiště.

 

hriste

Naším cílem

je, aby se v naší MŠ cítili dobře všichni zúčastnění. Pro děti se snažíme vytvářet přátelské prostředí, aby každé dítě pociťovalo svoji jedinečnost, bezpečí, jistotu, lásku. Respektujeme rodinu, jako nejdůležitější základ výchovy dítěte a navazujeme na ni. Naše filozofie je postavená na týmové práci zaměstnanců, kteří vytvářejí prostředí vzájemné důvěry, komunikace a spolupráce, podporují sebedůvěru dětí, dávají jim pocit bezpečí a lásky, vytvářejí pohodu pro všechny zúčastněné. Snažíme se o to, aby na konci předškolního období bylo dítě co nejlépe dle svých možností připraveno na úspěšný přechod do základní školy a tím i na další životní roli a etapu.
 

Naším nejdůležitějším výchovným prostředkem je HRA. Držíme se rčení: 

rceni

trida
 

Náš program

výchovně-vzdělávací práce s názvem „ Se sluníčkem celý rok“ vychází z předškolní výchovy orientované na osobnost dítěte. Jednotlivé tematické části jsou z hlediska časového rozložení otevřené, flexibilní, s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.

Vzdělávací nabídka

představuje soubor praktických i intelektových činností vhodných k naplňování cílů a k dosahování výstupů. Nabízíme činnosti mnohostranné, maximálně pestré na úrovni odpovídající konkrétním možnostem a potřebám dětí.

Specifikou naší mateřské školy je
  • věnování náležité pozornosti mateřskému jazyku, a předčtenářské pregramotnosti dětí.
  • individuální i skupinová logopedická intervence (hravou formou učíme dítě ovládat mluvidla a procvičovat paměť. Rozvíjíme u dítěte smysl pro rytmus, představivost, slovní zásobu, fonematický sluch, grafomotoriku a komunikační dovednosti).
  • posilování lásky k hudbě a hudebnímu umění, rozvíjení hudebních dovedností, aktivit a činností
  • seznamování se s hrou na zobcovou flétnu v rámci výchovného programu školy
  • cíleně připravovat nejstarší děti do základní školy - využíváme METODU DOBRÉHO STARTU (dále jen MDS) - Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová. ( Kasimo, Ostrava – Svinov 1998)

 

Motto školy:

 

motto

 

 

Naše škola je součástí realizace projektů:

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

NA ÚZEMÍ ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM II

 

Registrační číslo: CZ. 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009127

 

Výstup projektu: Aktualizace strategického dokumentu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem" a realizace aktivit spolupráce

 

Doba realizace projektu: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2022

Výše finanční podpory: max. 10 147 532 Kč

 

 

 

Projekt

ŠABLONY III PRO MŠ OSÍČKO

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020951

 

Cílem projektu je personální podpora MŠ Osíčko prostřednictvím školního asistenta.

Logo OP VVV

 

 

 

SS